Какова цена племенного котенка?

Домой / Какова цена племенного котенка?

Kas sudaro kurilų bobteilų kačiuko kainą?

Neretai tenka susidurti su nuostaba: kodėl veislinis kačiukas su dokumentais kainuoja tiek daug? Juk skelbimų portalai pilni pasiūlymų įsigyti veislinių kačiukų be dokumentų už dvigubai ar net trigubai mažesnę kainą. Negi taip brangiai kainuoja tas popierėlis – dokumentai? Brangiai kainuoja ne dokumentai, o kelias iki jų ir iki Jūsų svajonių kačiuko.

Ответственное разведение (давайте не будем путать это с разведением!) Это кропотливая и капиталоемкая работа. Недостаточно иметь племенную кошку и объединить ее с тем же самым соседом размножения кошки. Целью настоящего заводчика является не привлечение как можно большего количества котят, а выведение животного с наилучшим внешним видом и характером, максимально стабильным. И это требует много жертв.

Veislinė katė

Pirmiausia, žinoma, reikia įsigyti veisimui tinkamą katytę. Tokie gyvūnai paprastai kainuoja gerokai daugiau nei paprasti augintiniai, be to, save gerbiantis veislynas neparduos kačiukų veisimui bet kam – dažnai tenka gana atkakliai įrodinėti, kad esi vertas tokio pasitikėjimo. Bet, katytę visgi įsigijome. Kas gi toliau?

Pirmiausia katytę reikia tinkamai užauginti: šerti geriausiu maistu (mes gi norime, kad ji augdama atskleistų geriausias savo savybes, būtų sveika ir graži), pirkti vitaminus ir papildus, kasmet skiepyti. Tikėkimės, ji nesusirgs, nes veterinaro paslaugos kainuoja tikrai nepigiai. Taip pat gyvūną reikia auklėti, socializuoti. Kas gi norės piktos ar baikščios katės kačiuko? O ir parodose gauti gerą įvertinimą tokiam gyvūnui bus sunku.

Курил Бобтейлу цена

Проблема в том, что когда вы покупаете маленького котенка, вы не знаете, подойдет ли он для разведения. Может быть, какой-то дефект будет обнаружен, когда вы вырастете, или, возможно, взрослая кошка просто не будет достаточно хороша - настоящий заводчик не будет размножаться таким образом, независимо от того, сколько денег он вложил, и он будет жить жизнью обычного питомца.

Ką gi, katytė užaugo. Mes ją išmokėme visko, ko reikia parodai, pavyzdžiui, kurilų trumpauodegiams būdingo „išstatymo“. Prieš parodą išprausėme (kokybiški kačių šampūnai kainuoja kaip prabangiausia žmogiška kosmetika), išdžiovinome (tam greičiausiai prireiks specialaus itin galingo feno) ir keliaujame į parodą.

BŪTINA DALYVAUTI KAČIŲ PARODOSE

Parodos reikalingos tam, kad profesionalūs teisėjai įvertintų kiekvienos katės atitiktį veislės standartams, taip pat tai išbandymas katės psichikai, charakteriui. Katę ar katiną galima pradėti kergti, jeigu ji ar jis parodose suaugusiųjų klasėje (nuo 10 mėn.) gavo ne mažiau kaip du įvertinimus „labai gerai“ iš dviejų skirtingų teisėjų. Tačiau tikri veisėjai dažniausiai neapsiriboja tomis dviem privalomomis parodomis – jie siekia gauti kuo daugiau skirtingų teisėjų įvertinimų, kuo visapusiškiau įvertinti savo gyvūno privalumus ir trūkumus ir šias žinias panaudoti ieškant tinkamiausio patino ar patelės. Be to, jei gyvūnas yra išties perspektyvus, garbės reikalas yra gauti visus įmanomus titulus.

Vidutiniškai viena paroda kainuoja apie 60 eurų. Tačiau nepamirškime ir kitų susijusių išlaidų, ypač jei paroda vyksta kitame mieste ar net užsienyje – kelionės, apgyvendinimo, draudimo, maitinimo.

Jei viskas klostosi sėkmingai – kurilų bobteilų katytė užaugo sveika ir graži, gavo palankius įvertinimus parodose ir yra sulaukusi tinkamo amžiaus, galima pradėti galvoti apie kergimą. Pirmiausia reikia susirasti tinkamą katiną. Dažnai idėjiniam veisėjui netinka bet kuris sveikas, parodose gerus įvertinimus gavęs atitinkamos veislės katinas. Savo katytei jis neretai ieško ypatingo katino, kad suvedęs gyvūnus gautų ypatingus kačiukus. Taigi neretai pas „jaunikį“ tenka nuvažiuoti ne tik į kitą miestą, bet ir į kitą šalį.

Už kergimą katino šeimininkas paprastai ima kačiuko kainą, tačiau jei katinas išties labai geras, kaina gali būti ir kur kas didesnė.

После спаривания уход за кошкой становится особенно тщательным - она ​​получает самую лучшую пищу, самый тщательный ветеринарный уход, разнообразные витамины и пищевые добавки. В конце концов, мы хотим, чтобы котята родились максимально здоровыми и сильными.

Kurilų bobteilų kačiukai

Курильские короткохвостые кошки обычно рожают 3-5 котят. Но человек может родиться один или спаривание может быть полным провалом.

О рожденных котятах заботятся почти так же тесно, как и своих детей. Когда материнского кошачьего молока уже не хватает, они получают корм для котят высочайшего качества, витамины, когда придет время - их прививают (ни один уважающий себя заводчик не даст непривитого котенка новым владельцам).

Vos kačiukai pradeda vaikščioti, veisėjas užsiima jų auklėjimu. Mažyliai išmokomi naudotis dėžute, aštrinti savo nagus į draskyklę, o ne į baldus, tam tikrų namų taisyklių, gražiai, švelniai elgtis su žmogumi – nesikandžioti, nesibraižyti. Kadangi kurilai itin imlūs „mokslams“, neretas veisėjas juos išmoko ir svarbiausių komandų: „Ateik“, „Fu“ ir kt. Taigi įsigiję tokį kačiuką būsite tikri, kad jis tinkamai išauklėtas ir turi būtiniausius gyvenimo šeimoje įgūdžius.

Ne mažiau svarbu ir tai, kad savo veisėjui bet kada galite paskambinti, parašyti ir užduoti bet kokį klausimą apie kačiuko sveikatą, mitybą, elgesį. Jis tikrai nepaliks jūsų nežinioje ir visada pagelbės, pasidalys savo žiniomis ir patirtimi.

Так что цена на племенного котенка кажется слишком высокой даже сейчас?

Žiūrėkite: Planuojamos vados

What makes up a pedigree kitten’s price?Почему такая цена и не другая

What makes up a pedigree kitten’s price?

Often people are surprised: why does a pedigree kitten with documents costs so much? After the internet is full of offers to buy breed kittens without documents for two or even three times smaller price. How can a piece of paper cost so much? The documents are not costly, but the path to your dream kitten is.

Responsible breeding (Do not confuse it with careless breeding!) – a job that requires significant investments and a lot of work and effort. It is not enough to breed your cat with the neighbor’s cat that has the same breed. A true breeder’s goal – is not get more kittens, but how get the most beautiful exterior and a more mentally stable animal. And that requires a lot of sacrifice.

First, of course, you need to acquire a proper breeding kitty. These animals usually cost much more than simple pets, in addition, self-respecting catteries will not sell kittens for breeding to anyone – often you have to quite stubbornly prove that you are worthy of their trust. But, we somehow acquired the kitty. What’s next?

First your kitty needs to grow up properly: feed her the best food (we want it to grow-up and reveal the best qualities of a healthy and beautiful animal), to purchase vitamins and supplements, annual vaccination. Hopefully, it will be healthy because veterinarian services aren’t cheap. As well as animals need to be educated and socialized with. Who would want an angry or fearful kitten? Furthermore, during exhibitions getting a good assessment of such an animal will be difficult.

The problem is that when buying a small kitten you do not know whether it will actually be suitable for breeding. Perhaps the time will reveal a defect, or maybe the grown cat just will not be good enough – a true breeder won’t breed it, no matter how much money is invested, and it will live an ordinary household pet’s life.

Well, the kitty grew up. We taught her everything needed for exhibitions, such as the Kurilian bobtail typical pose. Before the exhibition we showered (quality cat shampoos cost as much as human luxurious cosmetics), dried (most likely with a special powerful fan) and then we travel to the exhibition.

Shows are needed so that professional judges can evaluate each cat’s compliance with a variety of standards, as well as test of a cat’s psyche and character. A cat can begin to mate if he or she received at least two assessments “very good” from two different judges in the adult class (from 10 month.). However, true breeders are usually not confined to those two mandatory exhibitions – they try to get as many different judge estimates to fully measure your pet’s strengths and weaknesses and use this knowledge to find the most suitable male or female. In addition, if the animal is really promising – to get all the possible titles is a matter of honor.

On average, one exhibition costs about 60 euros. But, let’s not forget, any other related costs, especially, if the show takes place in another city or abroad – the travel, accommodation, insurance and meal costs.​

If everything goes successfully – your kitty will have grown up healthy and beautiful, received favorable evaluations in exhibitions and has reached the appropriate age, you can start thinking about breeding. First you need to find the right cat. Often, to an ideological breeder a cat, that received good evaluations in exhibitions and is healthy, is not enough. Breeders often look for a special cat that would bring wonderful kittens. So often you and the cat have to go not just to the next town, but to another country.

Owners usually charge the price of a kitten for mating with their cat, but if the cat is really good, the price can be much higher.

After the mating, watching over the cat’s health becomes even more important – it gets the best food, special veterinary care, a wide variety of vitamins and nutritional supplements. After all, we want the kittens born as healthy and as stronger as they can be.

Usually Kurilian bobtail cats birth 3-5 kittens, but only one can be born or the pairing can unsuccessful.

Born kittens must be maintained almost better than own children. When the mother cat’s milk is no longer sufficient, they receive the highest quality kitten food, vitamins, when the time comes – vaccines (no self-respecting breeder will hand non vaccinated kittens to the new owners).

When the kittens start walking, the breeders start teaching manners. The kittens are taught to use the litter box, sharpen their claws on a scratching post instead of the furniture, some basic house rules, act gentle with a person – not to bite or scratch anyone. The Kurilian cats are extremely tamable, many breeders teach them the most important commands: “Come”, “Fu” and so on. So when you buy a kitten you can be sure that it is properly brought up and has basic skills of family life.

Equally important is the fact that you can call and write the breeder to ask any questions about the kitten’s health, nutrition and behavior. He certainly will not leave you in the dark and will always help. He will definitely share his knowledge and experience.

So does the price of a pedigree kitten still seem too big?

Какова цена племенного котенка?

Neretai tenka susidurti su nuostaba: kodėl veislinis kačiukas su dokumentais kainuoja tiek daug? Juk skelbimų portalai pilni pasiūlymų įsigyti veislinių kačiukų be dokumentų už dvigubai ar net trigubai mažesnę kainą. Negi taip brangiai kainuoja tas popierėlis – dokumentai? Brangiai kainuoja ne dokumentai, o kelias iki jų ir iki Jūsų svajonių kačiuko.

Ответственное разведение (давайте не будем путать это с разведением!) Это кропотливая и капиталоемкая работа. Недостаточно иметь племенную кошку и объединить ее с тем же самым соседом размножения кошки. Целью настоящего заводчика является не привлечение как можно большего количества котят, а выведение животного с наилучшим внешним видом и характером, максимально стабильным. И это требует много жертв.

Pirmiausia, žinoma, reikia įsigyti veisimui tinkamą katytę. Tokie gyvūnai paprastai kainuoja gerokai daugiau nei paprasti augintiniai, be to, save gerbiantis veislynas neparduos kačiukų veisimui bet kam – dažnai tenka gana atkakliai įrodinėti, kad esi vertas tokio pasitikėjimo. Bet, katytę visgi įsigijome. Kas gi toliau?

Pirmiausia katytę reikia tinkamai užauginti: šerti geriausiu maistu (mes gi norime, kad ji augdama atskleistų geriausias savo savybes, būtų sveika ir graži), pirkti vitaminus ir papildus, kasmet skiepyti. Tikėkimės, ji nesusirgs, nes veterinaro paslaugos kainuoja tikrai nepigiai. Taip pat gyvūną reikia auklėti, socializuoti. Kas gi norės piktos ar baikščios katės kačiuko? O ir parodose gauti gerą įvertinimą tokiam gyvūnui bus sunku.

Проблема в том, что когда вы покупаете маленького котенка, вы не знаете, подойдет ли он для разведения. Может быть, какой-то дефект будет обнаружен, когда вы вырастете, или, возможно, взрослая кошка просто не будет достаточно хороша - настоящий заводчик не будет размножаться таким образом, независимо от того, сколько денег он вложил, и он будет жить жизнью обычного питомца.

Ką gi, katytė užaugo. Mes ją išmokėme visko, ko reikia parodai, pavyzdžiui, kurilų trumpauodegiams būdingo „išstatymo“. Prieš parodą išprausėme (kokybiški kačių šampūnai kainuoja kaip prabangiausia žmogiška kosmetika), išdžiovinome (tam greičiausiai prireiks specialaus itin galingo feno) ir keliaujame į parodą.

Parodos reikalingos tam, kad profesionalūs teisėjai įvertintų kiekvienos katės atitiktį veislės standartams, taip pat tai išbandymas katės psichikai, charakteriui. Katę ar katiną galima pradėti kergti, jeigu ji ar jis parodose suaugusiųjų klasėje (nuo 10 mėn.) gavo ne mažiau kaip du įvertinimus „labai gerai“ iš dviejų skirtingų teisėjų. Tačiau tikri veisėjai dažniausiai neapsiriboja tomis dviem privalomomis parodomis – jie siekia gauti kuo daugiau skirtingų teisėjų įvertinimų, kuo visapusiškiau įvertinti savo gyvūno privalumus ir trūkumus ir šias žinias panaudoti ieškant tinkamiausio patino ar patelės. Be to, jei gyvūnas yra išties perspektyvus, garbės reikalas yra gauti visus įmanomus titulus.

Vidutiniškai viena paroda kainuoja apie 60 eurų. Tačiau nepamirškime ir kitų susijusių išlaidų, ypač jei paroda vyksta kitame mieste ar net užsienyje – kelionės, apgyvendinimo, draudimo, maitinimo.

Jei viskas klostosi sėkmingai – katytė užaugo sveika ir graži, gavo palankius įvertinimus parodose ir yra sulaukusi tinkamo amžiaus, galima pradėti galvoti apie kergimą. Pirmiausia reikia susirasti tinkamą katiną. Dažnai idėjiniam veisėjui netinka bet kuris sveikas, parodose gerus įvertinimus gavęs atitinkamos veislės katinas. Savo katytei jis neretai ieško ypatingo katino, kad suvedęs gyvūnus gautų ypatingus kačiukus. Taigi neretai pas „jaunikį“ tenka nuvažiuoti ne tik į kitą miestą, bet ir į kitą šalį.

Už kergimą katino šeimininkas paprastai ima kačiuko kainą, tačiau jei katinas išties labai geras, kaina gali būti ir kur kas didesnė.

После спаривания уход за кошкой становится особенно тщательным - она ​​получает самую лучшую пищу, самый тщательный ветеринарный уход, разнообразные витамины и пищевые добавки. В конце концов, мы хотим, чтобы котята родились максимально здоровыми и сильными.

Курильские короткохвостые кошки обычно рожают 3-5 котят. Но человек может родиться один или спаривание может быть полным провалом.

О рожденных котятах заботятся почти так же тесно, как и своих детей. Когда материнского кошачьего молока уже не хватает, они получают корм для котят высочайшего качества, витамины, когда придет время - их прививают (ни один уважающий себя заводчик не даст непривитого котенка новым владельцам).

Vos kačiukai pradeda vaikščioti, veisėjas užsiima jų auklėjimu. Mažyliai išmokomi naudotis dėžute, aštrinti savo nagus į draskyklę, o ne į baldus, tam tikrų namų taisyklių, gražiai, švelniai elgtis su žmogumi – nesikandžioti, nesibraižyti. Kadangi kurilai itin imlūs „mokslams“, neretas veisėjas juos išmoko ir svarbiausių komandų: „Ateik“, „Fu“ ir kt. Taigi įsigiję tokį kačiuką būsite tikri, kad jis tinkamai išauklėtas ir turi būtiniausius gyvenimo šeimoje įgūdžius.

Ne mažiau svarbu ir tai, kad savo veisėjui bet kada galite paskambinti, parašyti ir užduoti bet kokį klausimą apie kačiuko sveikatą, mitybą, elgesį. Jis tikrai nepaliks jūsų nežinioje ir visada pagelbės, pasidalys savo žiniomis ir patirtimi.

Так что цена на племенного котенка кажется слишком высокой даже сейчас?